Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Od 19 lat co roku w dniu 10 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Zapobiegania Samobójstwom w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i wsparcia psychologicznego dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze, a także zwrócenie uwagi na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec.

Województwo Małopolskie w roku szkolnym 2021/2022 pilotażowo realizowało zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Realizatorem zadania wyłonionym w ramach konkursu został Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Do zadania zakwalifikowano pilotażowo sześć szkół podstawowych, w tym trzy z terenu miasta Krakowa, dwie z powiatu krakowskiego (Skawina i Krzęcin) oraz jedną z powiatu wielickiego (Niepołomice). W każdej ze szkół Rada Pedagogiczna wytypowała trzy klasy, w których realizowany był cykl warsztatów dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych (klasy 1-3, 4-6 i 7-8) oraz warsztaty dla ich nauczycieli oraz spotkania dla rodziców. Zarówno warsztaty jak i szkolenia były prowadzone przez specjalistów tj.: terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, pedagogów, psychoterapeutów czy psychologów z przygotowaniem pedagogicznym.

Podczas warsztatów zastosowano elementy wsparcia i pomocy poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne, a także promowania zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w młodzieżowej grupie rówieśniczej i rodzinnej, w tym nabywania umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom i unikania potencjalnych zagrożeń. Zadaniem zostało objętych 291 uczniów, 141 nauczycieli i 194 rodziców i opiekunów.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem i potrzebę prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży planowana jest kontynuacja realizacji zadania również w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.

Światowy_Dzień_Zapobiegania_Samobójstwom_2.jpg

Zdjęcie: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji